Support til Netavisen webdane forside

Netavisen webdane
Denne dom ophævede fogedforbudet mod Webdane.dkGider du ikke læse, men bare se afsnittet,; THI KENDES FOR RET så scroll helt nedKøbenhavns Byret
Udskrift af dombogen
DOM
Afsagt den 30. oktober 2008 i sag nr. BS 43C-6540/2007:
Gauguins Auktioner ApS
Vesterlundvej 15 2730 Herlev
og Troels Olivero Henningsens Alle 3 2900 Helllerup
( Trepilevej 3, 2900 Hellerup )

mod Larsen Data v/Peter Larsen
Snaregade 12, 2. tv. 1205 København K

Sagens baggrund og parternes påstande.
Den 22. oktober 2007 afsagde fogedretten ved denne ret følgende kendelse:
KENDELSE
Under denne sag har rekvirenterne, Troels Olivero og Gauguins Auktioner ApS, nedlagt påstand om,
at rekvisitus, Larsen Data v/Peter Larsen, forbydes at viderestille fra internetadressen www.webdane.dk
til www.webdane.3-hosting.net.

Rekvisitus har nedlagt påstand om, at fogedforbuddet nægtes fremme. Sagens omstændigheder
Vi har oplyst kunden om baggrunden for suspenderingen, og webhotellet bliver først åbnet igen når
de omstridte artikler er fjernet.

Jeg skal gore opmærksom på, at suspenderingen af webhotellet på ingen må-de hindrer registranten af
domænenavnet at oprette en ny hjemmeside med lignende indhold på et andet webhotel. Dette kan NetPlads.dk
og Larsen Data ikke stå til ansvar for.
Regards, Uwe Jacobsen - Larsen Data."

Den 20. september 2007 kl. 8.51 skrev advokat Carl-Erik Nielsen en e-mail til rekvisitus, hvoraf bl.a.
følgende fremgår:
I fortsættelse af tidligere e-mailkorrespondance i ovennævnte sag kan jeg oplyse, at www,webdane.dk på
ny er tilgængelig. Når webadressen aktive-res, sker der en omstilling til www.webdane.3-hosting.net.
Herved er alle u-lovlighederne på ny offentlig tilgængelige.
De bedes derfor foranledige, at denne omstilling blokeres, indtil de ulovlige artikler på webdane.dk
er fjernet. Jeg henviser i det hele til min redegørelse i min mail af 10. september d.å.
Når omstillingen er blokeret, bedes De give meddelelse til undertegnede." Ved e-mail sendt samme
dag kl. 11.18 svarede rekvisitus følgende: "Det kan jeg ikke hjælpe med, indholdet ligger ikke på vores
webservers. Jeg vil forslå i laver et fogedforbud imod ejeren af domænetlindhold.

Kl. 14.34 svarede advokat Carl-Erik Nielsen bl.a. følgende;
Jeg er bekendt med, at indholdet ligger på en anden - udenlandsk - webserver, men hos Jer gennemføres en
viderestilling fra dk domænet til .net domænet, og til brug herfor anvendes et viderestillingsprogram på
Larsen Datas server, som let kan fjernes.

Dette viderestillingsprogram forventes fjernet omgående og senest i morgen kl. 10.00.
Ved e-mail sendt kl. 22.44 afslog rekvisitus forsat at fjerne viderestillingen.

Som rekvisiti bilag A er fremlagt en "header", som udgør det omstridte viderestillingsprogram. Det er oplyst,
at viderestillingsprogramrnet oplyser internetbrowseren hos den bruger, der taster www.webdane.dk,
at internetbrowseren skal stille brugeren videre til hjemmesiden www.webdane.3-com
sting.net. Headeren er ikke synlig for brugeren.

www.webdane.dk ejes ifølge den som bilag B fremlagte udskrift fra DK-Hostmaster af Bjarne Andersen,
der er bosiddende i Indonesien. Der er enighed mellem parterne om, at www.webdane.dk tidligere har været
ejet af Allan Nobel, der ifølge det oplyste også er bosat i Indonesien.
www.webdane.3-hosting.net hostes i Scottsdale, Arizona.

Forklaringer

Peter Larsen har forklaret, at den service, som rekvisitus tilbyder, er at fungere som en form for
telefonbog for domænenavne. Når man indtaster et domænenavn i en internetbrowser, oversætter rekvisitus
domænenavnet til en IP-adresse. Denne IP-adresse leveres af rekvisitus tilbage til internetbrowseren,
der herefter stiller videre til IP-adressen. Systemet kaldes DNS. Indtaster man i stedet IP-adressen,
går forespørgslen ikke via rekvisitus, men direkte videre til den konkrete hjemmeside. Kan man huske de
12 cifre, som 1P-adressen består af, behøves "telefonbogen" ikke. Rekvisitus hoster ikke hjemmesiden
www.webdane.3-hosting.net og kan ikke ændre på indholdet af denne hjemmeside. Peter Larsen har ingen
interesse i sidens indhold. Hos rekvisitus findes alene en headerinformation, som er det program, som
oplysser internetbrowseren om IP-adressen. Rekvisitus stiller programmet til rådighed, men brugeren står
selv for opsætningen. Rekvisitus opkræver ikke betaling for denne service. Der går ikke information fra
www.webdane.3-hosting.net gennem rekvisitus videre til den person, som har indtastet domænenavnet i sin
internetbrowser. Indtaster man www.webdane.3-hosting.net, kommer man direkte videre til denne hjemmeside
uden at anvende rekvisiti viderestilling. Hvis rekvisitus bliver pålagt at fjerne denne videre-stilling,
vil det ikke være muligt at gå på hjemmesiden www.webdane.dk ved at skrive domænenavnet. Siden vil være
blank. Det er muligt, at man kunne komme på www.webdane.dk ved at indtaste 1P-adressen. Elvis "webdane"
søges på www.google.dk, vil man få oplyst www.webdane.3-hosting.net adressen. Sagen vil ikke forsvinde,
selv om rekvisitus måtte blive pålagt at fjerne viderestillingen, da domænet www.webdane.3-hosting.net
stadig vil bestå.

Procedure

Rekvirenterne har til støtte for deres påstand om, at forbud skal nedlægges anført bl.a., at betingelserne
i retsplejelovens § 642 er opfyldte. Rekvisiti handling strider mod rekvirenternes ret.
Ved Randers Rets dom af 29. juni 2007 er det fastslået, at artiklen af 20. januar 2007 indeholder en række
injurier, som udgør en overtrædelse af straffelovens § 267. På tidspunktet for dommen fandtes artiklen på
www.webdane.dk, som var en dansk hjemmeside. I dag findes injurierne på www.webdane.3-hosting.net, som
hostes i Arizona, tillige med en række yderligere udtalelser af samme karakter. Brugerne af www.webdane.dk
må formodes at være ligeglade med, om indtastning af www.webdane.dk fører dem videre til en udenlandsk
hjemmeside. Allan Nobel er den ansvarlige for udtalelserne, men rekvisitus medvirker ved sin service til
den strafbare gerning. Da rekvirenterne anmodede rekvisitus om at ophøre med at hoste hjemmesiden
www.webdane.dk, efterkom rekvisitus denne anmodning med det samme. Hjemmesiden www.webdane.3-hosting.net
er ikke en .dk-adresse. Det er kun muligt at fa en .dk-adresse, hvis den, der hoster hjemmesiden, er en
af de ca. 8000 godkendte hjemmesideudbydere i Danmark. Med rekvisiti viderestilling kan Allan Nobel imidlertid
benytte www.webdane.dk til at lede brugeren videre til www.webdane.3-hosting.net. Uden headerinformationen,
som rekvisitus stiller til rådighed, ville www.webdane.dk være inaktiv, og uden viderestillingsfunktionen
ville brugeren af www.webdane.dk ikke finde frem til sitet, da ingen kender adressen www.webdane.3-hosting.net.
Fra rekvisiti side foreligger der derfor medvirken, jf. straffelovens § 23. Rekvisitus vil fortsætte med at
foretage de ulovlige handlinger. Rekvirenterne har opfordret rekvisitus til at ophøre med den strafbare
medvirken, men rekvisitus har skriftligt meddelt, at rekvisitus vil fortsætte sin handling, indtil der bliver
nedlagt forbud. Formålet vil forspil-des, såfremt rekvirenterne henvises til at gøre deres ret gældende ved
almindelig rettergang. Rekvisiti handling er skadelig for både Gaugin.dk's forretning og Troels Oliveros navn
og lygte. Skal rekvirenterne afvente en civil retssag, vil skadevirkningen forøges. Det samme gælder, hvis
rekvirenterne skulle henvises til at gå efter den egentlige krænker, da han hurtigt vil kunne flytte sin
hjemmeside til en ny server et andet sted i verden. Forbud skal nedlægges uden sikkerhedsstillelse. Det vil
ikke have økonomisk betydning for rekvisitus at fjerne viderestillingen, da det er en service, som rekvisitus
i forvejen stiller til rådighed uden vederlag.

Rekvisitus har til støtte for sin påstand om, at forbud ikke skal nedlægges an-ført bl.a., at det er
rekvirenternes opfattelse, at de udtalelser, som er gengivet i Randers Rets dom af 29. juni 2007, og
som skulle findes på www.webdane.dk, er injurierende. Der findes imidlertid ingen injurierende udtalelser på hjemmesiden www.webdane.dk,
da hjemmesiden ikke har no-get indhold. Hjemmesiden www.webdane.3-hosting.net er udenlandsk og ganske
omfattende. Rekvirenterne har ikke godtgjort, at de udtalelser,som de mener, er injurierende, stammer fra
denne hjemmeside. Selv hvis udtalelserne findes på www.webdane.3-hosting.net, udgør rekvisiti handling ikke
medvirken. Indtaster en bruger www.webdane.dk kommer brugeren til rekvisiti server, men der far bruger kun
oplyst, at indehaveren af domænet ønsker, at brugeren stilles videre til hjemmesiden www.webdane.3-hosting.net.
Rekvisitus sender den nye adresse til brugeren, der herefter selv retter henvendelse til www.webdane.3-hosting.net.
Systemet er at betragte som en telefonbog, hvor en bruger slår et navn op og far et svar tilbage.
Headerinformationen er ikke injurierende, En telefonbogsudgiver handler ikke ansvarspådragende ved at
oplyse et telefonnummer. Rekvisitus har ikke forbindelse til www.webdane.3-hosting.net og kan ikke påvirke
indholdet på siden. At nedlægge forbud mod viderestillingen vil være formålsløst, da ind-holdet og
www.webdane.3-hosting.net stadig viI være at finde på internettet. Brugeren vil kunne finde frem til
www.webdane.3-hosting.net ved hjælp af søgemaskiner. Bjarne Andersen, som i dag ejer www.webdane.dk,
vil hos hver af de ca. 8000 godkendte DNS-udbydere hos DK Hosemaster AIS, kunne oprette et nyt redirect.
Det vil tage ca. 2 timer. Hertil kommer, at en stor del DNS-udbydere ikke er hjemmehørende i Danmark.
Nedlæggelse af for-bud bør nægtes. Rekvirenterne bør i stedet gå mod den egentlige krænker, som findes
i udlandet og i så fald ved hjælp af udenlandsk ret. Et forbud vil ikke være proportionalt, da det vil
ramme den samlede, omfattende hjemme-side og ikke de enkelte ytringer.

Fogedrettens begrundelse og konklusion

Det er ubestridt, at rekvisitus foranlediget af rekvirenternes henvendelse til rekvisitus, ophørte med at
hoste hjemmesiden www.webdane.dk. Rekvisiti handling er i stedet at besvare en henvendelse til www.webdane.dk
med internetadressen www.webdane.3-hosting.net. Det er ubestridt, at det er brugerens internetbrowser, som
viderestiller til www.webdane.3-hosting.net. www.webdane.3-hosting.net hostes ikke i Danmark, og det er ikke
oplyst for fogedretten, om ejeren af hjemmesiden er Allan Nobel eller Bjarne Andersen. Fogedretten lægger
imidlertid til grund, at www.webdane.3-hosting.net indeholder sigtelser og ytringer, der tidligere fandtes
på www.webdane.dk.

Uanset at rekvisitus ikke længere hoster www.webdane.dk, finder fogedretten, at rekvisitus ved at stille
viderestillingsprogrammellet til rådighed for www.webdane.dk medvirker til, at sigtelser og ytringer indeholdt
i Randers Rets dom af 29. juni 2007 ( dommen annulleret ) og ytringer af tilsvarende karakter fremsættes og
udbredes i strid med rekvirentens ret. Fogedretten lægger herved vægt på, at viderestillingen bevirker, at
brugeren uden yderligere handling end indtastning af www.webdane.dk far adgang til www.webdane.3-hosting.net.

Fogedretten lægger efter bevisførelsen til grund, at rekvisitus uden et forbud vil fortsætte med at stille
viderestillingsprogrammet til rådighed for ejeren af www.webdane.dk. Da formålet vil forspildes, hvis
rekvirenterne henvises til at gøre deres ret gældende ved den for byretten anlagte sag, og da det skønnes,
at lovens almindelige regler om straf og erstatning ikke yder rekvirenten et tilstrækkeligt værn, finder
fogedretten herefter, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud er opfyldte, hvorfor fogedretten tager
rekvirenternes påstand til følge. Under hensyntagen til det oplyste om rekvisiti vederlag for viderestillingen
og adgangen til hos en anden DSN-udbyder at oprette en viderestilling, finder fogedretten, at forbuddet skal
nedlægges uden sikkerhedsstillelse.

Derfor bestemmes:

Det forbydes rekvisitus, Larsen Data v/Peter Larsen, at viderestille fra inter-netadressen www.webdane.dk til
www.webdane.3-hosting.net.
Denne sag blev herefter anlagt den 24. oktober 2007 i medfør af retspleje-lovens § 648, stk. 1.

Sagsøgerne, Gauguin Auktioner ApS og Troels Olivero, har under denne sag overfor sagsøgte, Larsen Data
v/Peter Larsen, nedlagt følgende påstande:

1.Den af fogedretten i Kobenhavn den 22. oktober 2007 afsagte kendelse, hvorefter "Det forbydes rekvisitus,
Larsen Data v/ Peter Larsen, at vide-restille fra internetadressen www.webdane.dk til www.webdane.3-hosting.net.
kendes lovlig gjort og forfulgt.

2. Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgerne 100.000 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til
betaling sker.
Betalingspåstanden er opgjort således:
Skønsmæssigt tab Talt for skader tilføjet sagsøgerne. 40.000 kr.

Erstatning for tort, jf. erstatningsansvarslovens § 26. 30.000 kr. Omkostninger til offentliggørelse af dom, jf. straffelovens § 273, stk. 2. 30.000 kr.
I alt 100.000 kr. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Forklaringer.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte og som sagkyndigt vidne af Niels Haarbo.
Sagsøgte har forklaret i overensstemmelse med sin forklaring for fogedretten og har supplerende
forklaret bl.a., at indholdet af fogedrettens kendelse af 22. oktober 2007 blev efterkommet så hurtigt,
som det var teknisk muligt, og at forbudet fortsat overholdes. Sagsøgtes DNS-funktion er teknisk
skitse-ret i sagens bilag H. Sagsøgtes virksomhed omfatter ca. 156.000 domæner, hvoraf 110.000 - 120.000
er .dk-domæner. Det svarer til 11-12% af samtlige eksisterende .dk-domæner.

Niels Haarbo har forklaret bl.a., at han er ansat i teknisk afdeling hos DKHostmaster AIS som
systemadministrator og er ansvarlig herfor. Det er DKHostmaster, som registereg de danske domænenavne,
der er identificeret med .dk-betegnelsen. DNS er betegnelsen for et system, der oversætter domænenavne
og -adresser til IP-adresser. Systemet er af afgørende betydning for, at internettet kan fungere, og virker
som en slags automatisk telefonbog. Der er tale om en teknisk baggrundstjeneste, der i praksis i al væsentlighed
virker skjult for den enkelte bruger af internettet. I tilfælde, hvor en computer skal have kontakt til en
bestemt IP-adresse, skal der foretages et såkaldt redirect, der foregår via flere tekniske opslag. Sagens
bilag H viser forsimplet et sådant redirect. En DNS-udbyder kan hverken betegnes som en såkaldt internet
access provider, en internet service provider eller en internet con-tent provider. Der eksisterer flere
tusind DNS-udbydere, og det er muligt meget hurtigt at skifte fra en udbyder til en anden. En udbyder, som
inkluderer .dk-domæner, kan drive sin virksomhed fra et et vilkårligt land, men skal være registeret som
udbyder hos DK-Hostmaster. Enhver teknikkyndig virksomhed vil i praksis kunne registeres som udbyder hos
DK-Hostmaster, idet der ikke stilles strenge krav til registeringen, og der ikke foretages egentlig
verification af de oplysninger, der afgives i forbindelse med en be-gæring om registrering. En nedlukning
hos en DNS-udbyder for en redirect til en bestemt IP-adresse vil ikke fjerne informationer fra internettet,
men alene hindre, at der foretages et redirect til den pågældende IP-adresse hos den pågældende udbyder.
En egentlig fjernelse af oplysninger forudsætter en egentlig nedlukning af adressen hos hjemmesidens host.

Parternes synspunkter.

Sagsøgerne har i påstandsdokument af 16. september 2008 anført følgende:
at sagsøgtes viderestilling fra www.webdane.dk til www.webdane.3-hosting.net er medvirkende til strafbar
offentliggørelse og videreudbredelse af injurierne,
at en udbyder som sagsøgte i almindelighed ikke har en handlepligt i tilfælde af retstridigt indhold på
sagsøgtes server, eller hvortil der viderestilles. Men der skabes en handlepligt når man som udbyder modes
med et krav om fjernelse, og den fornødne dokumentation for retsstridigheden foreligger,
at sagsøgerne ikke kan afvente udfaldet af en almindelig rettergang hvorefter alle betingelser for
nedlæggelse af forbud er til stede jf. Retsplejelovens § 642,
at tabet skønsmæssigt kan opgøres til kr. 40.000 i alt for skaderne tilføjet Gauguin.dk og Troels Olivero,
at der skal ske erstatning for tort, jf. erstatningsansvarslovens § 26,som skal fastsættes skønsmæssigt til kr. 30.000
at der skal ske offentliggørelse af dommen, og omkostningerne derved skal bæres af sagsøgte, jf. straffelovens
§ 273, stk. 2, som passende kan ansættes til kr. 30.000
at det må anses for en skærpende omstændighed, at sagsøgte har været vidende om sagsøgernes retsstilling fra
den 20. september 2007 og forlangt en fogedkendelse, førend den ulovlige viderestilling vil-le blive fjernet,
at det må anses for en yderligere skærpende omstændighed, at videre-stillingen ikke straks blev fjernet efter
fogedrettens kendelse den22. oktober 2007 trods sagsøgernes opfordring hertil
at E-handelsloven ikke finder anvendelse på sagsøgtes ydelse - der er gratis - da loven kun anvendes på
kommercielle ydelser, jf. lovens § 1, stk. 1, j f. § 2, stk. 1, nr. 1,
at E-handelslovens § 14 under alle omstændigheder ikke finder anvendelse i nærværende sag, da sagsøgte
hverken er netværksoperator og dermed omfattet af § 14, stk. 1, eller Internet Access Provi-der og dermed
omfattet af lovens § 14, stk. 3,
at E-handelslovens § 14 ikke er til hinder for nedlæggelse af forbud, jf. det til grund for lovende gældende
EU-direktiv nr. 31/2000 art 12, stk. 3, samt betragtning 45 til direktivet,
at E-handelslovens § 14 skal fortolkes indskrænkende, hvorfor analog anvendelse af bestemmelsen er udelukket,
at betragtning 46 udtrykkeligt fastslår en pligt for cacheleverandøren til straks at fjerne ulovlig information
"eller hindre adgangen til den" , når han har fået kendskab til ulovlighederne hvilket må gælde på tilsvarende måde for leverandørerne
efter direktivets art 12 (lovens § 14),
at sagsøger har taget hensyn til sagsøgtes mindre rolle i forbindelse med udbredelsen af injurierne ved at
reducere erstatningskravet fra i alt kr. 160.000 som Allan Nobel blev dømt til at betale til i alt kr, 100.000."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 15. september 2008 anført følgende: Til støtte for den nedlagte påstand
1 gøres det gældende, at sagsøgte aldrig har hostet www.webdane.dk.,
at sagsøgte hverken offentliggør eller videreudbreder injurierende materiale eller medvirker til sådan
offentliggørelse eller videreudbredelse, idet sagsøgtes servere alene automatisk giver teknisk infor-mation
om, hvor en bestemt hjemmeside kan findes,
at sagsøgte ingen rådighed har over hjemmesiden www.webdane.3-hosting.net, hvor det injurierende materiele
er placeret,
at sagsøgte ingen rådighed har over hjemmesiden www.nobelantik.dk/webdane2.html, hvortil sagsøgte indtil den
4. oktober 2007 viderestillede, og hvorfra der er lavet et link til den hjemmeside, hvor det injurierende
materiale er placeret,
at det af sagsøgte foretagne DNS-redirect alene svarer til den service, som udbydes af TDC's telefonoplysning,
at det af sagsøgte foretagne DNS-redirect er en grundlæggende del af internettets infrastruktur,
at det af sagsøgte foretagne DNS-redirect ikke er nødvendig, for at opnå adgang til de på www.webdane.3-hosting.net
placerede injurierende oplysninger,
at der implicit i retsplejelovens regler om forbud ligger et krav om, at forbuddet skal have en vis væsentlig
effekt i forhold til det, der ønskes hindret,
at en sådan effekt, selv hvis der nedlægges forbud mod sagsøgte, som påstået af sagsøgere, ikke opnås, idet de
injurierende oplysninger såvel forud som efter et evt. forbud er fuldt ud tilgængelig på Inter-nettet,
at retsplejelovens betingelser for forbud derfor ikke er opfyldt, idet sagsøgtes undladelse af at fjerne
viderestillingen til www.webdane.3-hosting.net ikke strider mod sagsøgeres rettigheder.

Til støtte for den nedlagte påstand 2 gøres det herudover gældende,
at der ikke foreligger noget ansvarsgrundlag for sagsøgte, idet sagsøg-te hverken offentliggør eller
viderudbreder injurierende materiale eller medvirker til sådan offentliggørelse eller videreudbredelse,
at sagsøgte ikke har den fornødne tilregnelse til at være medvirkende til offentliggørelse eller
videreudbringelse af injurierende oplysninger,
at sagsøgte i særdeleshed ikke har haft sådan tilregnelse i perioden forud for 4. oktober 2007, hvor
sagsøgte alene foretog teknisk DNS-redirect til hjemmesiden www.nobelantik.dk/webdane2.html, som ikke
indeholder nogen form for injurier,
at der ikke foreligger en handlepligt for sagsøgte, og sagsøgte kan så-ledes ikke være medvirkende ved
dennes undladelse,
at den hjemmeside som sagsøgte redirectede henvendelser til adressen www.webdane.dk frem til den 4. oktober
2008, nemlig www.nobelantik.dk/webdane2.html på intet tidspunkt har indeholdt injurierende materiale,
at redirectet for www.webdane.dk blev ændret den 4. oktober 2008 af registranten af www.webdane.dk til at
henvise til www.webdane.3-hosting.net, som indeholder injurierende materiale uden indblanding fra sagsøgtes
side og uden sagsøgtes og sagsøgers kendskab,
at sagsøgte derfor tidligst kan blive ansvarlig for det tekniske redirect til injurierende materiale fra
den 4. oktober 2008,
at selv hvis retten finder, at sagsøgte skulle være medvirkende til offentliggørelse eller videreudbredelse
af det på www.webdane.3-hosting.net placerede materiale, kan sådan medvirken maksimalt ud-strækkes til
perioden fra 4. oktober 2007 indtil 23. oktober 2007,
at sagsøgtes DNS-service er kommerciel virksomhed, og at e-handelsloven derfor finder anvendelse i
forhold til sagsøgte,
at e-handelslovens § 14 enten direkte eller analogt fritager sagsøgte for ansvar for Internetbrugernes
anvendelse af de tekniske løsninger, som sagsøgte stiller til rådighed i forhold til Internettets infra-struktur,
at der ikke i e-handelslovens § 14 kan indlæses et krav om sletning el-ler hindring af adgang,
at såfremt e-handelslovens § 14 ikke findes at medføre ansvarsfrihed for sagsøgte, findes sådan ansvarsfrihed
i e-handelslovens § 16,
at sagsøgerne ikke har dokumenteret noget tab, ved sagsøgtes undladelse, endsige givet grundlag for
gennemførelse af et skøn,
at sagsøgte ikke kan tilpligtes at udrede godtgørelse for tort, jf, erstatningsansvarsloven § 26, idet
sagsøgte ikke er ansvarlig for den rets-stridige krænkelse,
at selv såfremt retten måtte finde, at sagsøgte er pligtig at udrede godtgørelse for tort over for sagsøgerne,
er sagsøgtes medvirken til den retsstridige krænkelse af en så ringe karakter, at godtgørelsen skal være af
en betydelig lavere størrelse end påstået af sagsøgerne,
at sagsøgerne allerede en gang ved Retten i Randers' dom af 29. juni 2007 er tilkendt tortgodtgørelse for de
injurier, som påberåbes under nærværende sag,
at sagsøgerne allerede er tilkendt DKK 30.000 til offentliggørelse af dommen fra Retten i Randers, og der
således allerede må antages at være sket den nødvendige gendrivelse af injurierne,
at det forhold, at sagsøger endnu ikke har offentliggjort dommen fra Retten i Randers, er ensbetydende med,
at sagsøgers behov for of offentliggørelse er bortfaldet,
at nærværende sag ikke skal tage stilling til, hvorvidt de på hjemmesi-den www.webdane.3-hosting.net placerede
oplysninger er injurie-rende eller ej, og det derfor ikke opfylder noget formål i forhold til gendrivelse af
injurierne at offentliggøre dommen i nærværende sag - selv hvis denne måtte gå imod sagsøgte,
at det ikke kan betragtes som en skærpende omstændighed, at sagsøg-te henviste sagsøgerne til at nedlægge
forbud mod indehaveren af domænet, særligt idet at sagsøgtes henvendelse vedrørte viderestil-ling til hjemmesiden
www.nobelantik.dklwebdane2.html, der ikke indeholdt eller indeholder injurierende udtalelser.
at det ikke er en skærpende omstændighed, at sagsøgte hindrende viderestillingen samme dag, som fogedrettens
skriftlige kendelse blev modtaget.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgørelse.
Det kan lægges til grund, at der på tidspunktet for forbudets nedlæggelse eller senere ikke hos sagsøgte
har været lagret, hostet eller videregivet oplysninger, som strider mod sagsøgernes ret.
Den af sagsøgte drevet virksomhed er et led i og udgør en integreret del af den bagvedliggende teknik for
det af offentligheden tilgængelige internet. Sagsøgtes virksomhed indebærer i relation til sagsøgerne,
at der ved forespørgsel via internettet på hjemmesiden www.webdane.dk alene sker en automatisk viderestilling
til en anden i udlandet baseret hjemmeside, der i øvrigt er frit søgelig og tilgængelig. Retten i Randers
lagde ved sin dom af 29. juni 2007 til grund, at der på hjemmesiden www.webdane.dk blev fremsat ytringer,
som stred mod sagsøgeres ret. Den pågældende hjemmeside var uden reelt indhold på tidspunktet for
fogedrettens afgørelse. Den udenlandske hjemmeside, som sagsøgte viderestiller til ved forespørgsel på
hjemmesiden www.webdane.dk, indeholdt eller indeholder tilsvarende oplysninger, som dem, som hjemmesiden
www.webdane.dk indeholdt. Hvorvidt en sådan virksomhed bevirker et ansvar for ulovlig medvirken kan ikke
afgøres under denne sag, og kan ikke danne grundlag for nedlæggelse af forbud.
Herefter, og idet det af sagsøgerne i øvrigt anførte ikke kan føre til noget andet resultat, herunder
at det ikke kan statueres, at sagsøgte i en situation som den foreliggende har en selvstændig handlepligt
i relation til den blotte viderestilling, findes betingelserne i retsplejelovens § 642 for at nedlægge
forbud ikke opfyldt.

Der er på den anførte baggrund ikke grundlag for helt eller delvist at tage sagsøgernes betalingspåstand
til følge.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at sagsøgte udover udgift
til advokatbistand har haft udgift til sagkyndigt vidne med 1.500 kr., hvilken udgift sagsøgerne ikke har
haft bemærkninger til. Ved omkostningsfastsættelsen til advokatbistand er der navnlig taget hensyn til
sagens omfang, der tillige omfatter behandlingen ved fogedretten, sagens forløb, størrelsen og karakteren
af de nedlagte påstande samt sagens udfald. Udgiften til advokatbistand findes på denne baggrund passende
at kunne fastsættes til 25.000 kr.

Thi kendes for ret:Sagsøgte, Larsen Data v/Peter Larsen, frifindes

for de af de sagsøgte, Gauguins Auktioner ApS og
Troels Olivero, under denne sag nedlagte påstande, og det af fogedretten den 22. oktober 2007 nedlagte
forbud ophæves.
Sagsøgerne skal inden 14 dage in solidum betale sagsomkostninger til sagsøgte med 26.500 kr.

Michael Toftager dommer
Udskriftens rigtighed bekræftes. Københavns Byret, den 3. november 2008.


Bemærk at dommen fra Randers byret er udeladt, idet den er annulleret af Randers Byret

PeakCounter Light